Бош саҳифа > Икки буюк шоир, мутафаккир ва давлат арбоби Низомиддин Мир Алишер Навоий ва Заҳириддин Муҳаммад Бобурларнинг таваллуд айёмларига бағишланган кўргазма

Икки буюк шоир, мутафаккир ва давлат арбоби Низомиддин Мир Алишер Навоий ва Заҳириддин Муҳаммад Бобурларнинг таваллуд айёмларига бағишланган кўргазма

Шифр

Манба ҳақида маълумот

Расм

1.       

OLb-15

 

EDWARD G. BROWNE 

A HISTORY OF PERSIAN LITERATURE UNDER TARTAR DOMINION (A.D. 1265-1502)

Cambridge: At the university press, 1920 

 Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Турк-мўғул бошқаруви даврида форс тили адабиёти тарихи (1265-1502 й.й.)” номли китобда Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий ҳақида маълумот берилган (390-391 бетлар).

Муаллиф: Эдвард Гранвил Браун (1862-1926) – Буюк Британиялик ёзувчи, шарқшунос олим.

2.       

Пу-2677

 

QUATREMERE CHRESTOMATHIE EN TURK ORIENTAL. 1er FASCICULE

– Paris: Typographie de Firmin Didot Freres, Imprimeurs de L’Institut de France, 1841 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Француз тилидаги “Шарқий турк тили хрестоматияси” номли китобнинг биринчи қисмида Алишер Навоийнинг "Муҳокамат ул-луғатайн" (“Икки тил муҳокамаси”), "Тарихи мулуки Ажам" ("Эрон шоҳлари тарихи") асарларидан парчалар келтирилган.

Муаллиф: Марк Катрмер (1782-1857) – француз шарқшунос олими, College de France (Коллеж де-Франс) университети профессори.

3.       

OHa-127

 

FERDINAND JUSTI IRANISCHES NAMENBUCH

– Marburg: N.G. Elwert’sche verlagsbuchhandlung, 1895 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Немис шарқшунос олими Фердинанд Юстининг “Эроний номлар/исмлар” номли энциклопедиясида Низомиддин Мир Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бошқа Шарқ мутафаккирлари ҳақида маълумотлар берилган.

Муаллиф: Фердинанд Юсти (1837-1907) – немис тилшуноси,  филолог, эроншунос-шарқшунос олим, рассом, этнограф, Марбург ва Геттинген университетлари профессори.

4.       

OLс-7

 

МИР – АЛИ – ШИР. СБОРНИК К ПЯТИСОТЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

– Ленинград: Издательство Академии наук, 1928 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Ушбу тўпламда машҳур шарқшунос олимлар В.В. Бартольд, А.Н.Самойлович, Е.Э. Бертельс, А.А. Рамаскевич ва А.А. Семеновларнинг Алишер Навоийнинг 500 йиллик юбилейига бағишланган илмий мақолалари чоп этилган.

 

5.       

OFc-7

 

ВЕЛЬЯМИНОВ-ЗЕРНОВЪ В.В. СЛОВАРЬ ДЖАГАТАЙСКО-ТУРЕЦКIЙ

– Санктпетербургъ: 1868 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Чиғатой-туркий луғат” Алишер Навоий асарларидан олинган сўз ва иборалар асосида тузилган. Луғат ҳар бир сўзга шу тилда бир нечта изоҳлар билан тузилган.

Муаллиф: Владимир Владимирович Вельяминов-Зернов (1830-1904) - рус шарқшунос олими.

6.       

Пя-11773

 

БЕРТЕЛЬС Е.Э. 

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ. НАВОИ И ДЖАМИ

- Москва: Издательство «Наука», 1965 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Е.Э. Бертельснинг ушбу тадқиқоти асосан Алишер Навоийнинг ижодига бағишланган бўлиб, унда ўрта аср тарихий жараёнлари ҳамда В.В.Бартольднинг Алишер Навоий бўйича қилган айрим илмий ишларига қўшимчалардан  иборат.

Муаллиф: Евгений Эдуардович Бертельс (1890-1957) – шарқшунос, Ўзбекистон ва Тожикистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, филология фанлари доктори.

7.       

Пя-9854

 

АЛИШЕР НАВОИ ФАРХАД И ШIРIН

- Киiв: Державне видавництво художньоi лiтератури, 1947 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Ушбу китоб украин тилида бўлиб, Алишер Навоийнинг “Хамса” асаридаги “Фарход ва Ширин” достонини Миколи Божан таржима қилган. “Алішер Навої - поет-гуманіст XV століття” номли кириш сўзида Петро Скосирев Алишер Навоийга юксак баҳо бериб, унинг жаҳон миқёсидаги шоир ҳамда ўзбек адабий тилига улкан хисса қўшган адиб сифатида таърифлайди.

8.       

В-21330/3

 

VERTE L. STAREVICIUTE AIBEKAS. NAVOJI

- Kauna: Valstybine groins literaturos leidykla, 1948 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Ойбекнинг Навоий романи асосида литва тилига таржима қилинган бўлиб, хулоса ўрнида шарқшунос олим Борис Николаевич Заходер (1890-1960) Алишер Навоийнинг тарихий характеристикасини баён этган

9.       

Пя-11146

 

AIBEKK NAVOI

- Tallinn: “Ilukirjandus ja kunst”, 1948 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Ойбекнинг «Навоий» романи асосида эстон тилига таржима қилинган бўлиб, хулоса ўрнида шарқшунос олим Борис Николаевич Заходер (1890-1960) Алишер Навоийнинг тарихий характеристикасини баён этган.

10.   

Пу-1379

 

МИХАИЛ НИКИТСКИЙ 

ЭМИРЪ-НИЗАМ-ЭД-ДИНЪ-АЛИ-ШИРЪ, ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОМ И ЛИТЕРАТУРНОМЪ ЕГО ЗНАЧЕНIИ

- Санктпетербургъ: Типографiя Императорскаго Акдемiи Наукъ, 1856 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб муаллифнинг магистрлик диссертацияси бўлиб, асосан Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижоди давридаги тил масаласига бағишланган. Мазкур иш уч қисмга бўлиб ўрганилган, биринчи қисмда Темурийлар даври тарихи, иккинчи ва учинчи қисмларда Алишер Навоийнинг давлат бошқарувидаги фаолияти ва адабий ижоди таҳлил қилинган.

11.   

OLс-17

 

ШАРАФУТДИНОВ А. 

АЛИШЕР НАВОИ. БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

- Ташкент: Таштехиздат, 1939 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида қисқа биографик маълумот берилган.

12.   

В-19799/4

 

БОРОВКОВ А.К. 

АЛИШЕР НАВОИ. СБОРНИК СТАТЕЙ

- Москва-Ленинград: Издательство Академии наук, 1946 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Алишер Навоий ижоди ва ўша давр тарихини ўрганиш бўйича илмий мақолалар тўплами бўлиб, машҳур олимлар А.Ю. Якубовский, И.Ю.Крачковский, Е.Э. Бертельс, А.К. Боровков, А.Н. Болдырев, А.А.Семенов, А.М. Беленицкий ва С.Л. Волинларнинг тадқиқотлари келтирилган.

13.   

В-20673/3

 

АЛИШЕР НАВОИ. СЕМЬ ПЛАНЕТ

- Ташкент: Госиздат, 1948 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Рус шоири ва таржимони Семен Липкин Алишер Навоийнинг 500 йиллик юбилейига бағишлаб, “Хамса”даги “Сабъаи сайёр” (“Етти сайёра”) достонини таржима қилган нашри.

14.   

В-20797/4

 

АЛИШЕР НАВОИ 

ПЯТЬ ПОЭМ

- Москва: издательство Художественной литературы, 1948

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Алишер Навоийнинг 500 йиллик юбилейи муносабати билан “Хамса”нинг рус тилига ўгирилган тўлиқ таржимасидир.

15.   

Пя-11533

 

АЛИШЕР НАВОИЙ ХАМСА

- Тошкент: Ўзбекистон Фанлар академияси нашриёти, 1958 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Алишер Навоийнинг 500 йиллик юбилейига бағишланган бўлиб,  “Хамса”нинг тўлиқ замонавий ўзбек тилидаги нашри.

16.   

Пя-11522

 

АЛИШЕР НАВОИ СТЕНА ИСКАНДАРА

- Москва: Издательство «Художественная литература», 1970 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб шоир ва таржимон Владимир Державин томонидан Алишер Навоий “Хамса”сидаги “Садди Искандарий” (“Искандар девори”) достонининг рус тилига таржима қилинган нашри.

17.   

Пя-4045

 

ДМИТРИЕВА Л.В. АЛИШИР НАВАИ. ДИВАН

- Москва: Издательство «Наука», 1964 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобга Алишер Навоийнинг икки илк ишланган девонларидан бири “Бадоеъул-бидоя” (“Бошланғич ижодлар”)нинг қисқа тарихи ва асарнинг қўлёзма факсимиль нусхалари илова қилинган.

Муаллиф: Людмила Васильевна Дмитриева (1924-1997) - рус шарқшуноси.

18.   

Пя-4917

 

АЛИШЕР НАВОИЙ ИЛК ДЕВОН

- Тошкент: Ўзбекистон “Фан” нашриёти, 1968 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Алишер Навоийнинг “Бадоеъул-бидоя” (“Бошланғич ижодлар”) номли асарининг факсимиль нашри Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, профессор Ҳамид Сулаймонов томонидан тайёрланган.

19.   

Пя-11699

 

АЛИШЕР НАВОИ ЛИРИКА

- Казань: издательство «Человек», 2008

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер Навоийнинг туғилган кунига 567 йил тўлиши муносабати билан замонавий услубда ишланган китоблардан.

Китобни нашрга тайёрлашда Ўзбекистон ФА академиги, машҳур навоишунос олим, “Буюк хизматлари учун” орден соҳиби – Азиз Пулатович Каюмов иштирок этган.

20.   

Пя-8961

 

НАВОИЙ ЗАМОНДОШЛАРИ. ТЕРМА ШЕЪРЛАР

- Тошкент: Ўзбекистон давлат нашриёти, 1948 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Алишер Навоийнинг замондошларига бағишланган ва шеърлардан намуналар келтирилган.

21.   

Пя-11514

 

АЛИШЕР НАВОИЙ ҲИКМАТЛИ СЎЗЛАР حکمتلی سوزلار АФОРИЗМЫ - حکمتها – APHORISMS – SINNSPRÜCHE – APHORISMES – AFORISMOS – 静思

- Тошкент: Ўзбекистон ФА, 1968 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Алишер Навоийнинг 525 йиллик юбилейига бағишланган бўлиб, унинг айрим ҳикматли сўзлари рус, форс, инглиз, немис, француз, испан ва хитой тилларида нашр этилган.

22.   

Пе-3313

 

BARTHÉLEMY D' HERBELOT BIBLIOTHEQUE ORIENTALE

- Paris: Par la Compagnie des Libraires, M.DC.XCVII (1697) 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Бартелеми д'Эрблонинг энг катта машҳур асарларидан бири “Шарқ кутубхонаси” ёки “Универсаль луғат” бўлиб, ушбу асарга бутун умрини бағишлаган. Энциклопедияда ҳудудимизда яшаб, ижод этган мутафаккирларимиз ҳақида  маълумотлар келтирилган.

Муаллиф: Эрбло де Моленвиль, Бартелеми д' (d'Herbelot de Molainville, Barthélemy) (1625 - 1695) – француз шарқшуноси, Париж университети профессори. У шарқ тиллари ва тарихини фан сифатида ўрганган биринчи европалик шарқшунослардан.

23.   

В-18227/3

 

РОДОНАЧАЛЬНИК УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СБОРНИК СТАТЕЙ ОБ АЛИШЕРЕ НАВОИ

- Ташкент: издательство Академии наук Узбекистана, 1940

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Буюк шоир, ўзбек адабиёти ва тилининг асосчиси Алишер Навоий туғилганининг 500 йиллигига бағишланган китобда машҳур адабиётшунос олимлар, ёзувчилар ва шоирларнинг мақолалари ўрин олган.

24.   

OHa-6 (фақат 7-жилд); (В-3712/3  1-6, 8 жилдлар)

 

SIR H.M. ELLIOT, PROFESSOR JOHN DOWSON THE HISTORY OF INDIA AS TOLD BY ITS OWN HISTORIANS THE MUHAMMADAN PERIOD

- London, Trubner and Co., 1873 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Ҳиндистон тарихи” номли 8 жилдлик асарнинг 4-жилдида буюк шоир, ўзбек тилининг асосчиси Низомиддин Мир Алишер Навоий ҳамда давлат арбоби, Бобурийлар давлатининг асосчиси  Заҳириддин Муҳаммад  Бобур ҳақида сўз юритилган. Ушбу жилднинг 218-287 бетларида Бобур ҳамда 527-528 бетларида Алишер Навоий ҳақида маълумотлар келтирилган.

Муллифлар: Сэр Генри Майерс Эллиот (1808-1853) – Буюк Британия давлат арбоби, тарихчи;

Джон Доусон (1820-1881) – Буюк Британиялик шарқшунос.

25.   

Пя-11846

 

СЕМЁНОВ А.А. ПОРТРЕТЫ ЭПОХИ НАВОИ

- Ташкент: государственное издательство Узбекистана, 1940 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Навоий даврида ишланган ҳар бир миниатюра асарига қисқа тарихий маълумотлар бериб ўтилган.

Муаллиф: Александр Александрович Семёнов (1873-1958) – машҳур шарқшунос олим, тарих фанлари доктори, профессор.

26.   

Пя-4372

 

АЛИШЕР НАВАИ ФАРХАД И ШИРИН

(Перевод на грузинском языке)

- Тбилиси: изд-во «Сабчота Мцерали», 1946 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер Навоийнинг “Фарҳод ва Ширин” лирик достони грузин тилида.

27.   

Пя-11519

 

АЛИШЕР НАВОИЙ МЕЗОНУЛ АВЗОН

- Тошкент: Ўзбекистон ФА нашриёти, 1949 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Алишер Навоийнинг “Мезонул авзон” номли шеърлар тузилиши назарияси бўйича асарига танқидий матн келтирилган.

28.   

Пс-1244

 

НАВОИЙ АСАРЛАРИ ЛУҒАТИ

- Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1972 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Алишер Навоийнинг 15 жилдлик асарлар тўпламига илова сифатида ишланган луғат.

29.   

Пу-11635

 

HERMANN VAMBERY CAGATAISCHE SPRACHSTUDEN

enthaltend grammatikalischen umriss, chrestomathie und wörterbuch der Cagataischen sprache

- Leipzig: F.A. Brockhaus, 1867

 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Эски ўзбек тилини ўрганиш бўйича хрестоматияда Алишер Навоийнинг “Маҳбуб-ул-қулуб” (“Қалблар маҳбуби”) асари ва “Фарҳод ва Ширин” лирик достониларидан парчалар келтирилган.

Муаллиф: Арминий Вамбери ёки Герман Бамбергер (венг. Vámbéry Ármin, нем. Hermann Bamberger; 1832-1913) - венгриялик шарқшунос, сайёҳ, тилшунос олим.

30.   

Пя-9862

 

Л. БАТЬ САД ЖИЗНИ

Москва: - Издательство «Молодая гвардия», 1948 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижодий фаолияти ҳақидаги биографик ҳикоя.

31.   

Пя-10102

 

БАБУР-НАМЕ 

- Ташкент: Издательство Академии наук Узбекской ССР, 1958 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

«Бобурнома»нинг рус тилиги биринчи ва тўлиқ танқидий таржимаси.

32.   

Пя-11672 (2 та китоб)

 

MEMOIRS OF ZAHIR-ED-DIN MUHAMMED BABUR

EMPEROR OF HINDUSTAN

WRITTEN BY HIMSELF, IN THE CHAGHATAI TURKI

AND TRANSLETED BY JOHN LEYDEN AND WILLIAM ERSKINE

- London: Oxford University Press, 1921 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Бобурноманинг эски ўзбек тилидан инглиз тилига ўгирилган илк тўлиқ таржимаси.

Таржимонлар: Жон Лейден (1775-1811) – Шотландия шарқшунос олими;

Уилям Эрскин (1773-1852) - Шотландия шарқшунос олими, тарихчи.

33.   

Пя-11629

 

ANNETTE S. BEVERIDGE THE BABAR-NAMA

Vol. I

- Leyden-London: E.J. Brill, Impimerie Orientale. Bernard Quaritch, 1905 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асари Хайдаробод (Ҳиндистон)лик Салар Жанг томонидан кўчирилган эски ўзбек тилдаги факсимилеси тошбосма усулда нашр қилинган китоби. Ушбу асар илк бор Ғарб олимлари ва жаматчилик эътиборига ушбу тарзда танитилган.

Муаллиф: Аннет Сусанна Бевериж (инглиз. Annette Susannah Beveridge) (1842-1929) – Буюк Британиялик машҳур шарқшунос олима.

34.   

Пя-10232

 

ГУЛБАДАН БЕГИМ ХУМОЮННОМА

- Тошкент: Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти, 1959

 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобда Гулбадан Бегим ўз отаси Бобур, акаси Ҳумоюн ва жияни Акбарларнинг ҳаёти ва фаолиятлари ҳақида ўз хотираларини баён этган.

Муаллиф: Гулбадан Бегим (1523-1603) – Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг энг кенжа қизи.

35.   

Пу-2661

 

DENKWÜRDIGKEITEN DES ZEHIR-EDDIN MUHAMMED BABER,KAISERS VON HINDUSTAN

 Aus dem Englischen von A. Kaiser.

-    Leipzig: Hartmann, 1828

 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Бобурнома”нинг биринчи немис тилига қилинган таржимаси. Ушбу таржима инглиз тилидан амалга оширилган.

Таржимон: Кайзер Амадеус (Kaiser Amadeus) – Германиялик таржимон.

36.   

Oha-182

 

БАБЕРЪ-НАМЭ

Предисловiе Н. Ильминскаго

- Казанъ: Казанский духовный академия, 1856 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китобга “Бобурнома”нинг факсимил шаклдаги асл нусхаси илова қилинган.

Нашрга тайёрловчи: Ильминский Николай Иванович (1822-1891) – шарқшунос, педагог.

37.   

Пу-2714

 

MEMOIRS OF ZEHIR-ED-DIN MUHAMMED BABER EMPEROR OF HINDUSTAN WRITTEN BY HIMSELF, IN THE JAGHATAI TURKI

and translated, partly by the late John Leyden, partly by William Erskine

- London: Published by Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, Paternoster row; and Cadell and Co., 1826.

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Эски ўзбек тилидан инглиз тилига таржима қилинган “Бобурнома” асарининг биринчи нашри.

Таржимонлар: Джон Лейден  (John Leyden) (1775-1811) - Шотландия шарқшунос олими;

Уильям Эрскин (William Erskine) (1773-1852) - Шотландиялик шарқшунос, тарихчи.

38.   

Пя-4953

 

БОБУРНОМА РАСМЛАРИ МИНИАТЮРЫ К БАБУР-НАМЕ MINIATURES OF BABUR-NAMA

- Тошкент: Ўзбекистон ССР “Фан” нашриёти, 1970 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Буюк ўзбек шоири, мутафаккири ва давлат арбоби Заҳириддин Муҳаммад  Бобурнинг “Бобурнома” асарига ишланган расмлар тўплами - альбоми.

Альбомни нашрга тайёрлашда Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, филология фанлари доктори, профессор Сулаймонов Ҳамид Сулаймонович (1910-1979) иштирок этган.

39.   

Пу-2815

 

ARCHIV FÜR ASIATISCHE LITTERATUR

geschichte und sprachkunde

verfasst von Julius Klaproth

Erster band

- St.Petersburg: Im Academischen verlage, 1810 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

“Осиё адабиёти архиви: тарих ва тилшунослик” номли тўпламда бошқа Шарқ асарлари қатори “Ббобурнома”нинг кириш қисми немис тилига таржима қилинган ва илмий ўрганилган (101-110 бетлар).

Муаллиф: Юлий Генрих Клапрот (нем. Julius Heinrich Klaproth; 1783-1835) – машҳур Германиялик тилшунос, тарихчи, этнограф, шарқшунос олим, ёзувчи ва сайёҳ.

40.   

Пи-2643

 

JAMES FRASER

THE HISTORY OF NADIR SHAH, FORMERLY CALLED THOMAS KULI KHAN, THE PRESENT EMPEROR OF PERSIA

- London: Printed by W. Strahan, MDCCXLII (1742)

 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Эрон подшохи Нодир Шоҳ тарихи ва бошқарувига бағишланган. Шу билан бирга, Ҳиндистондаги Бобурийлар империяси ҳақида тарихий маълумотлар келтирилган. Китобга форс, араб ва санскрит тилларидаги манускриптлар каталоги илова қилинган.

Муаллиф: Джеймс Фрейзер (1713-1754) – Англиялик тадқиқотчи, шарқ қўлёзмалари коллекционери.

41.   

Пу-2801

 (4 та китоб)

 

MAJOR DAVID PRICE

Chronological retrospect, or memoirs of the principal events of Mohammedan history, from the death of the arabian legislator, and the establishment of the Moghul Empire in Hindustan

– London: Sold by J. Booth, 1811-1821 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Уч жилдлик асар Мирхонд (1433-1498), Хондамир (1475-1536) ва Абулфазл Алломий (1551-1602)ларнинг асарлари асосида Ҳиндистондаги Бобурийлар империяси тарихи инглиз тилида ёритилган.

Муаллиф: Дэвид Прайс (1762-1835) – Буюк Британиялик шарқшунос, Ост-Индия компанияси офицер-майори.

42.   

Пу-9280

 

FATHER FRANCOIS CATROU

HISTORY OF THE MOGUL DYNASTY IN INDIA

From its foundation by Tamerlane, in the year 1399, to the accession of Aurengzebe, in the year 1657

- London: Published by J.M. Richardson, 1826

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда Буюк саркарда ва соҳибқирон Амир Темур ва унинг Ҳиндистондаги Бобурийлар сулоласи тарихи ёритилган.

Муаллиф: Франсуа Катру (1659-1737) - Франциялик тарихчи, тилшунос, таржимон.

43.   

Пи-2503

(2 жилд)

 

VOYAGES DE FRANÇOIS BERNIER CONTENANT LA DESCRIPTION DES ÉTATS DU GRAND MOGOL

2 Vol.

- Amsterdam: Paul Marret, MDCCXXIV (1723-1724) 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асар муаллифи 1658-1667 йиллар даврида Бобурийлар сулоласи давомчиси подшоҳ Муҳйинуддин Аврангзеб Оламгир I (1618-1707)нинг шахсий табиби бўлиб ишлаган. Икки жилдлик асарда Аврангзеб Оламгир I бошқаруви давридаги ижтимоий-тарихий жараёнлар акс этган.

Муаллиф: Франсуа Бернье (1625-1688) - Франциялик табиб, файласуф, сайёҳ, ёзувчи.

44.   

Пи-2828

 

JEAN-ALBERT DE MANDELSLO

VOYAGES CELEBRES REMARQUABLES FAITS DE PERSE AUX INDES ORIENTALES

- A Amsterdam:  Chez Michel Charles Le Céne, MDCCXXVII (1727)

 Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб германиялик сайёҳ Ж.-А. Мандельсло (1616-1644)нинг XVII аср ўрталарида Қадимий Эрон, Бобурийлар бошқарувидаги Ҳиндистон, Ҳиндихитой яримороли ва бошқа ҳудудларга амалга оширган саёҳатлари ҳақида. Китобга муаллиф томонидан ишланган расмлар ва хариталар илова қилинган

45.   

Пи-3155 (13-жилд)

 

HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES

20 Volumes

- A La Haye: Chez Pierre de Hondt, MDCCLXVII (1747);

- Amsterdam: Harrevelt, MDCCLXXIII (1773) 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

20 жилдлик “Сайёҳликнинг умумий тарихи” номли асарнинг 13-жилдида Бобурийлар бошқарувидаги Ҳиндистон ҳақида қимматли маълумотлар берилган.

Тузувчи: Антуан Франсуа Прево (фр. Antoine-François Prévost; 1697-1763) - машҳур француз ёзувчиси, журналист, таржимон, тарихчи олим.

46.   

Пя-10719

 

ФРАНСУА БЕРНЬЕ

История последних политических переворотов

в государстве Великого Могола

- Москва-Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1936 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Асарда Аврангзеб Оламгир I бошқаруви давридаги Хиндистоннинг ижтимоий-тарихий жараёнлари акс этган. Китоб муаллифи француз табиби, файласуф ва сайёҳи Франсуа Бернье (1625-1688) Ҳиндистонда 12 йил яшаб, ундан 9 йилини Аврангзебнинг сарой табиби сифатида ишлаган.

47.   

Пв-1

 

على شير نوايى. خمسه

 تاشكند: بورصوف طبعخانه سى،  ١٣٢٢ 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Китоб Алишер Навоий ижодининг энг катта машҳур шеърий “Хамса” асаридир. Бундай асарни олдин Низомий Ганжавий ва Амир Ҳусрав Деҳлавийлар форс тилида яратган эдилар. Алишер Навоий олдинги икки “Хамса”га жавобан янада мукаммал ишланган эски ўзбек тилдаги “Хамса”ни (1483-1485 й.й.) яратди. Унинг таркибига машҳур беш лирик асар “Ҳайратул-аброр” (“Яхшилар ҳайрати”), “Лайли ва Мажнун”, “Фарҳод ва Ширин”, “Сабъаи сайёр” (“Етти сайёра”) ва “Садди Искандарий” (“Искандар девори”)лар киради. Китоб тошбосма усулида 1322 / 1904 йилда чоп этилган.

48.   

Пв-26

 

على شير نوايى. غرايب الصغر

١٢٨٤ 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер Навоийнинг лирик шеърлар тўплами «Ғаройиб ус-сиғар» (“Болалик ажойиботлари”) асари. Қўлёзмада хаттот исми-шарифи ва китоб кўчирилган жой номлари ёзилмаган. Қўлёзмада 1284 / 1867 йил санаси қайд этилган.

49.   

Пв-37

 

مير علي شير نوايى. فرهاد و شيرين 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Тошбосма усулида чоп этилган Алишер Навоийнинг машҳур “Фарҳод ва Ширин” лирик достони. Китобда нашр жойи ва санаси мавжуд эмас.

50.   

Пв-38

 

[امير نوايى. [غرايب الصغر 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер  Навоийнинг “Ғаройиб ус-сиғар” (“Болалик ажойиботлари”) биринчи лирик шеърлар тўплами. Китоб Ғулом Расул хўжа томонидан тайёрланган. Китоб тошбосма усулида 1330 / 1912 йилда Бухорода чоп этилган.

51.   

Пв-49

 

على شير نوايى.  غرايب الصغر

 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер  Навоийнинг “Ғаройиб ус-сиғар” (“Болалик ажойиботлари”) лирик шеърлар тўплами. Қўлёзма 1312 / 1894 йилда кўчирилган.  Қўлёзмада хаттот исми-шарифи ва китоб ишланган жой номи қайд этилмаган

52.   

Пв-50

 

امير على شير نوايى. ديوان

تاشكند: كمينسكى طبع خانه سى، ١٨٩٣ – 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер Навоийнинг “Бадоеъ ул-васат” лирик шеърлар тўплами. Китобни нашрга Шоҳмурод ибн Шоҳнеъмат Охунд тайёрлаган. Китоб тошбосма усулида 1893 йил Тошкентда «Каменский» нашриётида чоп этилган.

53.   

Пв-53

 

على شير نوايى.  لسان الطير 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер Навоийнинг “Лисон ут-тайр”(“Қушлар тили”) лирик достони. Қўлёзмада хаттот исми, китоб ишланган жой номи ва санаси қайд этилмаган.

54.   

Пв-70

 

على شير نوايى.  تاريخ ملوك عجم 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер Навоийнинг машҳур “Тарихи мулуки Ажам” (“Эрон подшоҳлари тарихи”) тарихий асари. Асарда афсонавий шоҳ Кайхусравдан бошлаб Сосонийлар сулоласининг сўнгги вакили Яздигард III гача бўлган Эрон шоҳлар тарихи келтирилган. Қўлёзмада хаттот исми, китоб ишланган жойи ва санаси қайд этилмаган.

55.   

Пв-78

 

نذر على سيد. لغت نوايى

كاتب: نصرت لله البخارى 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Назр Али Сайиднинг Алишер Навоий асарлари учун ишлаган эски ўзбекча -  форсча атамалар луғати. Қўлёзма асар хаттот Нусратуллоҳ Бухорий томонидан кўчирилган. Китоб ишланган жойи ва санаси номаълум.

56.   

Пв-111

 

مير على شير نوايى. ديوان

بخار: ١٣٣٠، ناشر: توره خواجه بخارى  – 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер  Навоийнинг “Ғаройиб ус-сиғар” (“Болалик ажойиботлари”) лирик шеърлар тўплами. Китоб Тўра хўжа Бухорий томонидан тайёрланган иккинчи нашри. Китоб тошбосма усулида 1330 / 1912 йилда Бухорода чоп этилган.

57.   

Пв-168

 

امير نوايى. غرايب الصغر

تاشكند، ناشر: ملا تيمور حاجى محمد حاجى اوغلى 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер  Навоийнинг “Ғаройиб ус-сиғар” (“Болалик ажойиботлари”) лирик шеърлар тўплами. Китоб тошбосма усулида Тошкентда чоп этилган. Нашрга мулло Темурхожи Муҳаммадхожи ўғли тайёрлаган. Китобда нашр санаси қайд этилмаган.

58.   

Пв-233

 

على شير نوايى.  محبوب القلوب

كاتب: ملا خالقنظر خليفه ابن استا قربان، ١٢٣٩

 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер Навоийнинг “Маҳбуб ул-қулуб” (“Қалблар маҳбуби”) асари сўнгги ижодий намуналаридан бири бўлиб, уч қисимдан ташкил топган. Қўлёзма асар хаттот Холиқназар Халифа ибн уста Қурбон томонидан 1239 / 1823 йилда кўчирилган. Қўлёзмада кўчирилган жой номи қайд этилмаган.

59.   

Пв-337

 

على شير نوايى.  غرايب الصغر 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер  Навоийнинг “Ғаройиб ус-сиғар” (“Болалик ажойиботлари”) лирик шеърлар тўплами. Қўлёзма 1274 / 1857 йилда кўчирилган.  Қўлёзмада хаттот исми-шарифи ва китоб ишланган жой номи қайд этилмаган.

60.   

Пи-8535

 

میرعلی شیر نوایی. تاریخ فنایی 

Китоб ҳақида қисқа маълумот:

Алишер Навоийнинг “Тарихи мулуки Ажам” (“Эрон подшоҳлари тарихи”)  номли асари эски ўзбек тилидан усмоний турк тилига ўгирилган бўлиб, “Тарихи Фанойи” номи остидaа Венада 1785 йили чоп этилган.

КУТУБХОНА ТАВСИЯ ЭТАДИ
ТАҚВИМ